Dagelijks vers gebrand Snelle verzending naar Nederland

Algemene voorwaarden (AV)

Inhoudsopgave

 1. Toepasselijkheid
 2. Overeenkomst
 3. Annuleringsvoorwaarden
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid (garantie)
 8. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “AV”) van Trustona Media Limited (hierna te noemen “Verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen “Klant”) met de Verkoper sluit met betrekking tot de goederen die door de Verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze AV, is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Overeenkomst

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Nadat de klant de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, gaat hij een juridisch bindende en contractuele overeenkomst aan met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgerond.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft afgerond.

Indien er meerdere van de hierboven genoemde voorwaarden van toepassing zijn, wordt de overeenkomst gesloten op het moment waarop aan de eerste voorwaarde werd voldaan. De termijn voor het aanvaarden van het aanbod gaat van start op de dag na het ontvangen van de bestelling van de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de bestelling. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet aanvaardt binnen de vermelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring tot aankoop.

2.4 Als een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: “PayPal”), onder voorbehoud van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – als de klant geen PayPal-rekening heeft – onder voorbehoud van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden, nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Indien de klant vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de online winkel van de verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen zij door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount kosteloos worden geraadpleegd door het verstrekken van de overeenkomstige inloggegevens.

2.6 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffende manier voor een betere herkenning van invoerfouten kan het vergrootglas van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgerond.

2.7 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

2.8 De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Annuleringsvoorwaarden

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het aankoopproces en zijn terug te vinden bij de betalings- en verzendinformatie van de verkoper.

4.2 De betalingsoptie(s) zal/zullen aan de klant worden meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.3 Indien de betalingsmethode “SOFORT” wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “SOFORT”). Om het factuurbedrag via SOFORT te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die geactiveerd is voor deelname aan “SOFORT”, zich tijdens het betalingsproces overeenkomstig identificeren en de betalingsinstructie aan “SOFORT” bevestigen. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna door “SOFORT” worden uitgevoerd en de bankrekening van de klant zal worden gedebiteerd. Meer informatie over de “SOFORT”-betaalmethode is voor de klant beschikbaar op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.4 Indien voor de betaalmethode via automatische incasso via Stripe wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: “Stripe”). In dit geval zal Stripe het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren na afgifte van een SEPA-incassomachtiging, maar niet vóór het verstrijken van de vooraankondigingstermijn namens de verkoper. Pre-notificatie is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een afschrijving via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking heeft gemaakt, indien hij daarvoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij de keuze van de betaalwijze SEPA-incasso een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalwijze in geval van een negatieve kredietcontrole te weigeren.

4.5 Indien voor de betaalwijze met kredietkaart via Stripe wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van het contract. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: “Stripe”). Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper aangegeven leveringsadres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van het terugzenden indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de bepalingen in het herroepingsrecht van de verkoper van toepassing op de kosten van terugzending van de goederen.

5.3 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper een aanbetaling doet, behoudt hij het eigendom over de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid (garantie)

7.1 Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Alternatieve geschillenbeslechting

8.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomst waarbij een consument betrokken is.

8.2 De Verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Scroll naar boven