Dagelijks vers gebrand Snelle verzending naar Nederland

Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegekend:

A. Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te annuleren zonder opgave van redenen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen van de bestelling in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Trustona Media Limited, Andrea Zappa 4, Honey Court Bl. B Office B52, 4040, Germasogeia, Limassol, Cyprus, Tel.: +357978942 (geen hotline of support), e-mail: info@trustonamedia.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als u deze overeenkomst annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen aan u terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als u een ander soort levering kiest dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval worden kosten voor deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst op de hoogte heeft gesteld, aan ons of aan backyard coffee GmbH, Deuil-La-Barre-Str. 80, 60437, Frankfurt, Duitsland, terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Algemene informatie

1) Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alles wat u in de verpakking gevonden heeft. Gebruik zo nodig een extra, beschermende verpakking rond de originele verpakking. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, gelieve dan een geschikte verpakking te gebruiken die voldoende bescherming biedt tegen transportschade.
2) Gebruik geen “niet-franco” verzending om de goederen terug te sturen.
3) Wees ervan op de hoogte dat het voldoen aan de hierboven genoemde punten 1 en 2 geen garantie biedt voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier

Voor het annuleren van de overeenkomst, kunt u onderstaand formulier invullen en terugsturen

naar:

Trustona Media Limited
Andrea Zappa 4, Honey Court Bl. B Office B52,
4040, Germasogeia
Limassol
Cyprus
E-mail: info@trustonamedia.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / Ontvangen op (*) ___________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (enkel bij schriftelijke kennisgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Scroll naar boven